Technická podpora CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. --- Bottova 3, 08001 Prešov --- Rozmarínová 49, 82104 Bratislava --- IČO: 36468924 --- Tel. PO: ++421/51/77 255 85, ++421/51/77 310 60, ++421/51/77 317 07, ++421/51/77 252 26 --- Tel. BA: ++421/2/43 635 752, ++421/2/43 635 753, ++421/2/43 635 754 --- Email PO: camea@camea.sk --- Email BA: obchod3@camea.sk Pomoc
CAMEA, a.s.
O firme
Kontakty
Podmienky
Registrácia
Prihlásenie
ŠPECIÁLNA PONUKA
Akcie
Vypredaj
Novinky
Top Ponuka
VÝPOČTOVÁ TECHNIKA
TONERY
Skrinky
Zdroje
Klávesnice
Myšky
Reproduktory
Web kamery
Monitory
Podmienky
I. Predmet zmluvy

Táto zmluva upravuje vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim ako vzájomne záväzné v oblasti predaja tovaru a produktov, ktoré kupujúci nakupuje od predávajúceho pre účely ďalšieho predaja pri dodržaní všetkých zákonných predpisov a ustanovení tejto zmluvy. Otázky, ktoré neupravuje táto zmluva, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 • Predávajúci sa zaväzuje predávať kupujúcemu tovar uvedený vo svojich pravidelne aktualizovaných cenníkoch.
 • Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu podľa dohodnutých cenových a platobných podmienok.
II. Základné podmienky
 • Táto zmluva nezakladá kupujúcemu nárok na pozáručný servis tovaru.
 • Kupujúci vystupuje pri predaji tretím osobám pod vlastným obchodným menom. Tovar, ktorý nepochádza od predávajúceho, nesmie kupujúci spájať s jeho menom.
 • Obe strany sa zaväzujú nezverejňovať a neposkytovať tretím osobám žiadne informácie a údaje, ktoré získali v súvislosti s obchodovaním podľa tejto zmluvy, a ktoré by mohli poškodiť vzájomné vzťahy zmluvných strán či pri obchodnej súťaži jednu zo strán.
 • V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na zrušenie už uzavretého obchodu má predávajúci právo požadovať úhrady vzniknutých nákladov vo výške 3% z objemu zrušeného obchodu.
 • Predávajúci neručí za záväzky kupujúceho voči jeho zákazníkom.
III. Cena tovaru
 • Ceny uvádza predávajúci v aktuálnom cenníku na dané obdobie v Sk bez DPH.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny uvedené v dealerskom cenníku.
 • Kupujúci výslovne prehlasuje, že s takýmto spôsobom určovania cien súhlasí.
 • Kupujúci je oprávnený pri predaji tretím subjektom riadiť sa vlastnou cenovou politikou.
IV. Spôsob platby

Kupujúci sa zaväzuje platiť predávajúcemu podľa nasledovných podmienok:
 • predom, zálohovou platbou bankovým prevodom na účet predávajúceho
 • pri prevzatí tovaru, úhradou v hotovosti
 • kupujúcemu, ktorý dlhodobo spolupracuje s predávajúcim, môžu byť poskytnuté špeciálne spôsoby platby
 • platba po dodaní, úhradou faktúry bankovým prevodom na účet predávajúceho v termíne splatnosti. V prípade omeškania môže predávajúci požadovať od kupujúceho za každý deň úrok z omeškania platby vo výške 0,06% z čiastky, na ktorú bola faktúra vystavená. Predávajúci sa zaväzuje v takomto prípade tento úrok z omeškania zaplatiť.
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy až zaplatením kúpnej ceny.

V. Záručné podmienky

Kupujúci zabezpečuje servis voči tretím osobám, u predávajúceho reklamuje len jednotlivé komponenty, a to aj v prípade počítača. Na tovar dodávaný predávajúcim je poskytovaná záruka, ktorej dĺžka je vyznačená na jednom z dokladov vystavených predávajúcim /dodací list, záručný list alebo doklad o zaplatení/.

Miestom uplatnenia reklamácie je reklamačné oddelenie predávajúceho v mieste predaja. Reklamácie podliehajú Reklamačnému poriadku, ktorého znenie je nasledovné:

Tento reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s Obchodným zákonníkom a je záväzný pre CAMEA COMPUTER SYSTEMS a. s. ako predajcu a zákazníka ako kupujúceho. Vec sa reklamuje jednotlivo s Reklamačným protokolom.
 • Na vec je poskytovaná záruka podľa vyznačenej záručnej doby.
 • Záruka sa vzťahuje iba na funkčné poruchy spôsobené výrobnou závadou niektorého dielu veci, nevzťahuje sa na vady spôsobené nesprávnou obsluhou a neodborným zásahom do veci. Prípadné poškodenie predinštalovaného programového vybavenia nesprávnym používaním, alebo zásahom počítačového vírusu sa hodnotí ako pozáručná reklamácia.
 • K reklamácii vadnej veci je nutné predložiť záručný list, doklad o zaplatení, servisný doklad /ak bol vykonaný servisný zásah/.
 • Náklady na dopravu reklamovanej veci hradí kupujúci.
 • Reklamáciu mechanicky poškodenej veci je kupujúci povinný uplatniť:
  • pri osobnom odbere ihneď,
  • pri použití zásielkovej služby alebo iného dopravcu sa reklamácia riadi príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a zákazník uplatňuje reklamáciu u prepravcu alebo dodávateľa hneď po prevzatí tovaru.
 • Doba na oprávnene reklamovanú vec, ktorá bola opravovaná, sa do záručnej doby nepočíta.
 • Pri reklamácii v servisnom stredisku je vhodné, ak kupujúci prinesie vec v pôvodnom balení, dokumentáciu k výrobku, inštalačný software a všetky jeho časti pre prípad výmeny.
Kupujúci pri uplatňovaní reklamácií akceptuje:
 • že reklamuje jednotlivé komponenty samostatne,
 • že po celú dobu záruky uschová dokumentáciu, inštalačný software, obaly od výrobku a všetky jeho časti pre prípad výmeny,
 • že predávajúci môže účtovať kupujúcemu poplatok za detekciu chyby komponentu podľa aktuálneho sadzobníka,
 • že predávajúci môže účtovať kupujúcemu poplatok za neoprávnenú reklamáciu podľa aktuálneho sadzobníka.
Príjem reklamácií v servisnom stredisku Prešov
Bottova 3, 080 01 Prešov
tel. č.: 051/7725585, 7725226
email: reklamacie@camea.sk
VI. Odber tovaru

Miestom odberu tovaru je sklad predávajúceho. Vo zvláštnych prípadoch môže byť stanovené inak, pričom kupujúci bude akceptovať všetky požiadavky predávajúceho.

VII. Záverečné ustanovenia

 • Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
 • Zmluva má časovo neobmedzenú platnosť.
 • Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každý účastník obdrží jedno vyhotovenie.
PRIHLÁSENIE DEALERA:
Meno:
Heslo:
Registrácia
SPRÁVCA E-SHOPU:
camea11@camea.sk
ICQ: 349182554
icq
AKCIA TOVARU:
MIYAKO A-999CE
5.1, Frekvencia: Subwoofer 40HZ-160HZ, Satelit 120 ...
Kód:
čMX     08802018
VYPREDAJ TOVARU:
MIYAKO A-999CE
5.1, Frekvencia: Subwoofer 40HZ-160HZ, Satelit 120 ...
Kód:
čMX     08802018
NOVINKY TOVARU:
Kompatibilný toner SAMSUNG SCX 4200
2500 strán ...
Kód:
쬠    182600010
TOP PONUKA:
Skrinka DELUX DLC-MK808 SILVER/BLACK, 400W, 12 cm, 24pin, SATA
Skrinka DELUX DLC-MK808 SILVER/BLACK, 400W, 12 cm, ...
Kód:
č     560000002
© CAMEA, a.s.