I. Predmet zmluvy

Táto zmluva upravuje vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim ako vzájomne záväzné v oblasti predaja tovaru a produktov, ktoré kupujúci nakupuje od predávajúceho pre účely ďalšieho predaja pri dodržaní všetkých zákonných predpisov a ustanovení tejto zmluvy. Otázky, ktoré neupravuje táto zmluva, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. II. Základné podmienky
III. Cena tovaru
IV. Spôsob platby

Kupujúci sa zaväzuje platiť predávajúcemu podľa nasledovných podmienok: Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy až zaplatením kúpnej ceny.

V. Záručné podmienky

Kupujúci zabezpečuje servis voči tretím osobám, u predávajúceho reklamuje len jednotlivé komponenty, a to aj v prípade počítača. Na tovar dodávaný predávajúcim je poskytovaná záruka, ktorej dĺžka je vyznačená na jednom z dokladov vystavených predávajúcim /dodací list, záručný list alebo doklad o zaplatení/.

Miestom uplatnenia reklamácie je reklamačné oddelenie predávajúceho v mieste predaja. Reklamácie podliehajú Reklamačnému poriadku, ktorého znenie je nasledovné:

Tento reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s Obchodným zákonníkom a je záväzný pre CAMEA COMPUTER SYSTEMS a. s. ako predajcu a zákazníka ako kupujúceho. Vec sa reklamuje jednotlivo s Reklamačným protokolom. Kupujúci pri uplatňovaní reklamácií akceptuje: Príjem reklamácií v servisnom stredisku Prešov
Bottova 3, 080 01 Prešov
tel. č.: 051/7725585, 7725226
email: reklamacie@camea.sk
VI. Odber tovaru

Miestom odberu tovaru je sklad predávajúceho. Vo zvláštnych prípadoch môže byť stanovené inak, pričom kupujúci bude akceptovať všetky požiadavky predávajúceho.

VII. Záverečné ustanovenia